Kto môže byť koordinátorom pre študentov so ŠP na VŠ?

Koordinátorm je zamestnanec vysokej školy. Zvyčajne sú to prodekani pre pedagogickú činnosť, vysokoškolskí učitelia, zamestnanci študijného oddelenia.

Na univerzite poveruje koordinátora rektor.